Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

Statūti

Sociālo darbinieku biedrības statūti

Rīgā                                                                                                                         2020.gada 10.oktobrī

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1.  Biedrības mērķis ir:
2.1.1. Veicināt  sociālā darba attīstību, apvienojot sociālos darbiniekus vienotā organizācijā.
2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. Veicināt sociālā darba prakses attīstību atbilstoši sociālā darba starptautiskai praksei un teorijām, profesionālajiem standartiem un ētikas kodeksu.
2.2.2. Attīstīt un pilnveidot sociālā darba specializācijas un metodiku darbā ar klientu.
2.2.3. Popularizēt un izglītot sabiedrību par sociālā darba  profesijas iespējām un profesionālām vērtībām, stiprinot sociālā darba profesionālo identitāti.
2.2.4. Piedāvāt apmācības programmas sociālajiem darbiniekiem un citiem palīdzošo profesiju pārstāvjiem, piesaistot gan Latvijas, gan ārzemju profesionāļus.
2.2.5.  Sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, biedrības mērķa realizēšanā.
2.2.6. Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu publisko darbību biedrības mērķa realizēšanā.
2.2.7. Veicināt pētniecības attīstību sociālā darba praksē.
2.2.8. Iesaistīties sabiedriskā diskusijā par sociālo problēmu aktualizēšanu un risināšanu, sociālās sistēmas attīstībā un sociālā darba profesijas popularizēšanā, kā arī sagatavot priekšlikumus sociālās likumdošanas jomā, kas skar sociālās politikas un sociālā darba profesionālos jautājumus.
2.2.9. Apvienot sociālos darbiniekus kopīgu profesionālo mērķu sasniegšanā, kā arī organizēt biedrības biedru kopīgas atpūtas un izklaides pasākumus;
2.2.10. izstrādāt, apstiprināt un aktualizēt sociālo darbinieku ētikas kodeksu.
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša persona ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību sociālā darbā vai augstskolā sociālā darba izglītības programmā studējoša persona, kura ir ieinteresēta sociālā darba profesionālā attīstībā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Biedrībā ar valdes locekļu vienbalsīgu lēmumu var uzņemt arī personas, kurām nav augstākā izglītība sociālajā darbā, bet kuras veic sociālā darba praksi vai strādā sociālā darba izglītības jomā. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam uz viņa norādīto e-pastu piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar biedrības mērķi un šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā uz biedra norādīto e-pastu izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Rakstveida saziņa starp biedriem un valdi notiek, izmantojot elektronisko pastu.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. iesaistīties un piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. Biedru sapulce var notikt attālināti (e-sapulce) vai daļēji attālināti (daļa biedru piedalās klātienē, daļa attālināti), izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus (platformas), kas nodrošina video un skaņas signāla uztveršanu un pārraidi. Biedru sapulces formu nosaka valde, paziņojot statūtu 7.5punktā minētajā uzaicinājumā.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā mēnesi pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš aizvieto valdes priekšsēdētāju prombūtnes laikā.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4.Valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības Biedrību pārstāvēt atsevišķi. Pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.
8.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību.
8.6.Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atlīdzību nosaka Biedru sapulces lēmums.
8.7. Valdes locekļus ievēlē biedru sapulcē uz 3 gadiem.
9.nodaļa. Ētikas komisija
9.1. Ētikas komisija ir biedrības profesionālā institūcija, kura sniedz sociālā darba ētikas normu interpretāciju, pēc sociālā darbinieka vai sociālo pakalpojumu sniedzēja lūguma sniedz skaidrojumu par sociālā darba ētikas dilemmām un problēmām, kā arī izskata sūdzības par sociālo darbinieku ētikas pārkāpumiem.
9.2. Ētikas komisiju piecu locekļu sastāvā ievēlē biedru sapulce uz trīs gadiem.
9.3. Papildus Ētikas komisijas locekļiem biedru sapulce ievēlē divus ētikas komisijas locekļu kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par Ētikas komisijas locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem Ētikas komisijas locekļiem pārtrauc darbību Ētikas komisijā.
9.4. Ētikas komisijas nolikumu apstiprina biedru sapulce.
9.5. Ētikas komisijas locekļi no sava vidus ieceļ Ētikas komisijas priekšsēdētāju un nozīmē sekretāru.
9.6. Ētikas komisija biedru sapulcē sniedz pārskatu par savu darbu.”
10.nodaļa. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
11.nodaļa. Biedru nauda un iestāšanās maksa.
11.1. Biedru nauda ir 1,50 euro mēnesī. Biedrības biedri maksā biedru naudu ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos.
11.2. Iestājoties biedrībā, biedrs maksā iestāšanās maksu 15 euro apmērā.
11.3.Izmaiņas iestāšanās Biedrībā un Biedru naudas samaksā apstiprina Biedru sapulcē.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks M.Moors