Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Mēs veidojam sociālo darbu Latvijā!

23.03.2023. Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde

Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes locekle Linda Ozola 2023.gada 23.martā piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

“Latviešu Samariešu apvienības” pārstāve Ingai Brente – Mieze iepazīstināja padomi ar atelpas brīža mājoklī izmeģinājumprojekta rezultātiem, aprobēto pakalpojuma aprakstu un priekšlikumiem normatīvajiem aktiem. Šis pakalpojums paredzēts ģimenes locekļu atslogošanai un atelpas došanai, bet tas nav tik regulārs kā aprūpes mājās pakalpojums.

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš atzinīgi novērtējot izstrādāto atelpas brīža mājoklī pakalpojuma metodiku, pauda viedokli par to, ka šo materiāli varētu iestrādāt prasībās sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” vecākā eksperte Lilitai Cīrulei iepazīstināja padomi ar individuālā budžeta atbalsta apmēra noteikšanas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem metodiku un tās aprobēšanas izmēģinājumprojekta rezultātiem. Atbalsta apmēra noteikšanas metodikas izstrādes mērķis ir sasaistīt individuālā budžeta modeli ar Latvijā 2017.- 2020. gadā īstenotā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” rezultātiem, izveidojot vienotu metodiku, kā noteikt bērna individuālajā atbalsta plānā iekļauto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo individuālā budžeta indikatīvo apmēru atbilstoši bērna funkcionēšanas līmenim.

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš informēja par to, ka LM ir izstrādājusi grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, tāpat ir izstrādāti arī grozījumi Ārstniecības likumā, lai ieviestu paliatīvās aprūpes pakalpojumu.

Tika sniegta informācija par to, ka pagājušajā gadā izstrādātos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredzēja minimālo sociālo pakalpojumu grozu, nesaskaņoja Finanšu ministrija, jo ir nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi mērķdotāciju nodrošināšanai pašvaldībām. Tagad jaunajā valdībā ir aktualizēts šis likumprojekts, tiks pārskatītas esošās redakcijas un atkārtoti uzsākts saskaņošanas process.

Komentāru iespēja šobrīd ir liegta.